سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام هادی(ع) 
مسئول کتابخانه 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مجله سنائی 
مسئول ارتباطات 
 
 
اجرائی و فرهنگی 
همکاری 
سازمان تبلیغات 
مبلغ 
 
 
تبلیغی 
همکاری 
احزاب سیاسی 
اصلاح ذات البین 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه امام هادی(ع) 
راهنمای پایان نامه 
 
 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
مدرسه شهید نجابت شیراز 
مدرس 
 
 
---